Verilen Eğitimler


V E R İ L E N   E Ğ İ T İ M L E R :
(Kişisel ve Kurumsal Eğitimler)

1-Beden Dili

2-İnsanları Tanıma Sanatı

3-İletişim Becerileri

4-Sınav Sürecinde Aile İlişkileri

5-Aile ve Çocuk Eğitimi

6-ÖSS-SBS Sınavlarına Hazırlık-Motivasyon Eğitimi

7-Sigaradan Kurtulmanın Kolay Yolu

8-Drama Eğitimi

NOT: Büyük olmayan grup katılımcılarına, seminer sonunda

KATILIM BELGESİ verilecektir.

1-BEDEN DİLİ SEMİNERİ

EĞİTİMİN HEDEFİ:

Muhatabımızın beden dilini anlamak ve ona beden dilimizi kullanarak

uygun bir yanıt vermek, iletişim kanallarımızı açar, bize üstünlük

kazandırır. Bu açıdan bakıldığında beden dili bilgisi, pek çok kapıyı

açan bir anahtar gibidir.

Bu program, iletişim sürecinde beden dilinin doğru ve yanlış

kullanımlarını göstererek konuya dikkat çekmeyi ve katılımcıların

iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1-İletişim içindeki beden dilimizin önemi, gücü

2-Bir bütün olarak beden dili

3-Mesafeler, bölgeler ve sahiplenme

4-Organlarımız

5-Daha etkili, olumlu iletişim için öneriler

6-Sorular, cevaplar, yorumlar ve özet

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI:

1-Her bir katılımcı, zaman içinde yabancı bir dile dönüşen beden dilini

yeniden keşfeder.

2-İletişim içinde olduğu kişilerin beden dillerini okuyup sözcüklerin

ardında kalan asıl amaçları görür.

3-Kendi beden dilinden hareket ederek kendisiyle yüzleşir,

kör noktalarını keşfeder.

4-Bu bilgilerin ışığında iletişim içinde olduğu kişilerle daha olumlu ve

etkili ilişkiler kurar.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:

Pratik bilgiler uygulamalı olarak verilecek ve sunum sırasında

projeksiyon cihazı kullanılacaktır.

KATILIMCI YAPISI:

17 yaş üstü herkes katılabilir.

Bu program, özel bir talep olduğunda birebir çalışma olarak da sunulabilir.

Bunun dışında, resmi ya da özel kurum çalışanlarına ya da genel katılama

açık büyük gruplara seminer biçiminde de verilebilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Genel açılım 2-3 saat

Ayrıntılı açılım 6 saat.

2-İNSANLARI TANIMA SANATI SEMİNERİ

EĞİTİMİN HEDEFİ:

Kişiliklerimiz doğuştan gelir. Ancak yeterli bilgi ve beceriye sahip olursak,

bu özelliklerimizin en az yarısını değiştirip geliştirebiliriz. Kendimizi ve

başkalarını tanımak, sınırlarımızı bilmek, hayatımızı kuşkusuz

kolaylaştıracaktır.

Bu programın hedefi, kişilik çeşitlerini ve kişiliklerin renklerle

özdeşleştirilmesini gösterdikten sonra, katılımcıların bu bilgileri kendi

hayatlarında kullanabilme becerilerini geliştirmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1-Kişilik ve renk çeşitleri

2-Her bir kişilik ve rengin olumlu ve olumsuz özellikleri

3-Farklı kişilikler arasında uyumun sağlanması

4-Günlük hayatımızdan örnekler verilmesi

5-Kişilik çatışmalarının nedenleri ve çözüm yolları

6-Her bir kişiliğe öneriler

7-Sorular, cevaplar, yorumlar ve özet

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI:

1-Her bir katılımcı, kendisinin ve çevresindeki insanların kişilik özelliklerini

kavrar.

2-Farklı kişilik özelliklerine sahip insanlarla nasıl iletişim kurması gerektiğini

kavrar.

3-Kişilik özelliklerinin nasıl değiştirilip geliştirilebileceğinin yollarını kavrar.

4-Kişilik çatışmaları başladığında (ya da henüz başlamadan önce) hangi

önlemlerin alınması gerektiğini kavrar.

5-Seminer süresince aldığı bilgiler ışığında, insanlarla daha etkili ve verimli

bir iletişim ortamı oluşturur.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:

Pratik bilgiler uygulamalı olarak verilecek ve sunum sırasında projeksiyon

cihazı kullanılacaktır.

KATILIMCI YAPISI:

17 yaş üstü herkes katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2-3 saat.

3-İLETİŞİM BECERİLERİ

EĞİTİMİN HEDEFİ:

İnsanlar için iletişim kurmak, yemek, içmek gibi zorunlu bir iştir.

Nasıl ki beslenme konusundaki yanlışlıklar sağlığımızı bozuyorsa,

iletişim becerileriyle donanmamak da benzer sonuçları doğurur.

Bu program, katılımcıların özel ya da iş hayatlarında kullanılması gerekli olan

iletişim tekniklerini gösterir, bunları yeterli düzeyde kullanabilme becerilerini

geliştirir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1-Temel kavramlar

2-Var oluşun boyutları

3-İletişim matrisi

4-Sözsüz iletişim ve beden dili

5-Etkili iletişim kuran insanların özellikleri

6-Sorular, cevaplar, yorumlar ve özet

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI:

1-Her bir katılımcının iletişim konusunda etki gücü artar.

2-Kendini ve çevresindeki insanları daha yakından tanır.

3-Özel ya da iş yaşamında yaşadığı iletişim sorunlarıyla daha kolay baş

eder.

4-İletişim engellerinden kaçınır.

5-Gerektiğinde daha empatik ve sempatik davranır.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:

Pratik bilgiler uygulamalı olarak verilecek ve sunum sırasında projeksiyon

cihazı kullanılacaktır.

KATILIMCI YAPISI:

17 yaş üstü herkes katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Genel açılım 2-3 saat.

Ayrıntılı açılım 6 saat

4-SINAV SÜRECİNDE AİLE İLİŞKİLERİ

EĞİTİMİN HEDEFİ:

İster liseye, ister üniversiteye olsun, sınavlara hazırlık dönemi,

yalnızca çocuklar için değil, aynı zamanda aileleri için de çok zor bir süreçtir.

Bu programın hedefi, özellikle anne babalara ihtiyaç duydukları desteği

sağlamak ve onları doğru, etkili bilgilerle donatmaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1-Çocuk ve başarı

2-Destekleyen ve köstekleyen aile

3-Güncel aile davranışlarından örnekler

4-Kaygı, stres ve paniğin etkileri

5-Sınav sürecinde ailenin görevleri

6-Sorular, cevaplar, yorumlar ve özet

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI:

1-Katılımcılara, sınavlara hazırlanan çocukları ile daha pozitif bir iletişim

kurabilmeleri için destek olur.

2-Katılımcıların, çocuklarının motivasyonunu azaltma yerine arttırma

çabasına katkıda bulunur.

3-Çocuklarının yeteneklerini keşfeder, özgüvenlerini yükseltir.

4-Çocuklarının sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilebilmesi için

katılımcıları destekler.

5-Çocuklarının daha doğru hedefler (meslekler) belirleyebilmesi sürecinde

katılımcılara rehberlik eder.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:

Pratik bilgiler uygulamalı olarak verilecek ve sunum sırasında

projeksiyon cihazı kullanılacaktır.

KATILIMCI YAPISI:

17 yaş üstü herkes katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2-3 saat.

5-AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ:

Anne ve babaların çocuklarıyla ilgili şikâyetleri hemen her dönem

uzmanların dikkatini çekmiştir. Oysa şu ilke artık genelgeçer bir doğru olarak

beynimize kazınmıştır: “Problemli çocuk yoktur, problemli anne-baba vardır.”

Bu program, anababalara çocuk eğitimi konusunda yapılan yanlışlıkları

gösterirken, nelerin yapılması gerektiği konusunda da destek vermeyi

hedeflemektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1-Aile tutumları

2-Etkin dinleme ve ben dili

3-Çocukların gelişim özellikleri

4-Çocuklarla sağlıksız iletişim kurmak

5-Televizyon, bilgisayar ve evde işbölümü

6-Ödül ve ceza

7-Oyun ve kitap

8-Çatışma ve çatışma çözme yöntemleri

9- Sorular, cevaplar, yorumlar ve özet

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI:

1-Katılımcılara çocuğu ile daha pozitif bir iletişim kurabilmesi için destek

olur.

2-Katılımcıların, çocuklarının motivasyonunu azaltma yerine arttırma

çabasına katkıda bulunur.

3-Çocuklarının yeteneklerini keşfeder, özgüvenlerini yükseltir.

4-Çocuklarının sorumluluk sahibi bireyler olması için katılımcıları destekler.

5-Çocuklarının daha doğru hedefler belirleyebilmesi sürecinde katılımcılara

rehberlik eder.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:

Pratik bilgiler uygulamalı olarak verilecek ve sunum sırasında

projeksiyon cihazı kullanılacaktır.

KATILIMCI YAPISI:

17 yaş üstü herkes katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2-3 saat.

6-ÖSS-SBS SINAVLARINA HAZIRLIK-

MOTİVASYON EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Bu programın hedefi, katılımcıyı ya da katılımcıları hemen her açıdan

sınava hazırlamak, sınav stresini yenmelerine yardım etmek, hedeflerine

ulaşması konusunda desteklemek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1-Hedef belirlemek

2-Motivasyon ve konsantrasyon oluşturmak

3-Sınav kaygısını ve başarısızlık duygusunu aşmak

4-Sınava taktik hazırlık

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI

1-Her bir katılımcı, kendisine en uygun hedefi belirler.

2-Seçtiği hedefe emin adımlarla yaklaşır.

3-Sınav stresini yener, gerek hazırlıkta, gerekse sınavda maksimum

performans gösterir.

4-Aile, okul, dershane ve sosyal hayatında uyumlu davranır.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:

Bu eğitim, kalabalık gruplar için seminer sunumu biçiminde yapılabileceği gibi,

15-20 kişilik gruplara atölye çalışması ya da tek tek kişilere bireysel çalışma

olarak da uygulanabilir.

KATILIMCI YAPISI:

On iki yaşını bitirmiş herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ SEÇENEKLERİ:

1-Seminer sunumları 2-3 saat

2-Gruplara atölye uygulaması 10 saat

3-Bireysel çalışma uygulaması 20 saat

7-SİGARADAN KURTULMANIN KOLAY YOLU

EĞİTİMİN HEDEFİ

Sigara içmek artık insanı güvenli değil güvensiz, deneyimli, erkeksi ya da

kadınsı değil, zayıf ve asosyal gösterir. Bugüne kadar bize hep sigaranın

kötü bir alışkanlık olduğu söylenmiştir. Oysa artık açıkça ortaya çıkmıştır ki,

tiryakilik kesinlikle bir madde bağımlılığıdır. Bütün kampanya ve çabalara karşın

yine de her yıl binlerce çocuk sigaraya başlamaktadır. Bu tuzağa bir kez

düşen kişinin kendi çabasıyla kurtulması mümkün, ancak çok zordur.

Bu programın hedefi, sigaraya henüz başlamamış ya da başlamış çocuklara

sahip olan yetişkinlere, bu tuzağa düşmüş ancak bundan kurtulmak isteyenlere

ihtiyaç duydukları teknik ve psikolojik desteği sunmak, onlara daha pratik

çözümler önermektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1-Neden sigara içiyoruz?

2-Sigaradan kurtulmak gerçekten de zorunlu mu?

3-Sigaradan kurtulmanın yolları

4-Sigaradan kurtulduktan sonra

5-Sorular, cevaplar, yorumlar ve özet

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI

1-Her bir katılımcı, bu seminer sonunda, sigaraya neden başlandığını

öğrenerek, ileride yakınlarının bu tuzağa düşmeden önce hangi önlemleri

alması gerektiğini kavrar.

2-Sigaranın bilinen, bilinmeyen zararlarını, yakınlarına aktaracak düzeyde

öğrenir.

3-Sigaradan kurtulmak için bulunan yolları kavrar.

4-Sigaradan kurtulduktan sonra geriye dönüşlerin olmaması için gereken

önlemleri kavrar.

5-Sigara içiyorsa bırakmak konusunda bilgi sahibi olur; gereken

motivasyonu alır. Bunların ışığında çevresinde bu bilgileri kullanır.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:

Bu eğitim, kalabalık gruplar için seminer sunumu biçiminde yapılabileceği gibi,

15-20 kişilik gruplara atölye çalışması ya da tek tek kişilere bireysel

çalışma olarak da uygulanabilir.

KATILIMCI YAPISI:

On beş yaşını bitirmiş herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ SEÇENEKLERİ:

1-Seminer sunumları 2-3 saat

2-Gruplara atölye uygulaması 10 saat

3-Bireysel çalışma uygulaması 10 saat

8-DRAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ:

Günümüz insanı pek çok sorun ve stres kaynağıyla karşı karşıyadır.

Bunlarla baş edemeyenler, gerek bedensel, gerekse iletişimsel açıdan

ciddi bedeller ödemek durumunda kalabilirler. İşte drama, bu aşamada

bize kendimizi yenileme, dinlendirme, eğlendirme fırsatları sunmaktadır.

Drama, “oynarken öğrenme” demektir. Bu yüzden klasik eğitimlerde

olduğu gibi, katılımcıların sıkılması mümkün değildir.

Bu programın hedefi, etkinlik sürecinde sürekli aktif olan katılımcıların,

kendilerine ve insanlara daha derinden bakabilme ve çevreleriyle daha

etkili iletişim kurabilme becerilerini desteklemektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1-Bireyler ve gruplar arası iletişim ve etkileşim oyunları

2-Uyum ve duyu oyunları

3-Anılardan ve öykülerden dramaya

4-Şiir ve müzikten dramaya

5-Masaldan dramaya

6-Güven, dikkat ve gözlem oyunları

7-Sevgi bombardımanı oyunu

8-Değerlendirme ve paylaşım

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI:

1-Bu etkinliğe katılanlar kendilerini ve diğer insanları daha derinden

tanırlar.

2-Katılımcıların iletişim becerileri daha üst seviyeye çıkar.

3-Hayal güçleri gelişir. Neşelenirler ve gevşeyip rahatlarlar.

4-Çalışma hayatlarında daha üretken ve verimli olurlar.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:

Bütün çalışmalar uygulamalıdır.

KATILIMCI YAPISI:

7 yaş üstü herkes katılabilir.

Mekân uygun olduğunda katılımcı sayısı en fazla 25 kişi olabilir.

EĞİTİM SÜRESİ SEÇENEKLERİ:

1-Toplam 4 saat, 2 oturum.

2-Toplam 8 saat, 4 oturum.

3-Toplam 16 saat, 8 oturum.

(16 saatlik çalışma sonunda, istenirse kısa bir tiyatro oyunu da

sahneye konabilir.)